PUBLICATIES

Tot 2014 was ik als historicus werkzaam bij Universiteit Utrecht. Hieronder volgt een lijst van mijn belangrijkste publicaties.

 

2020 Instituut tot Onderwijs van Blinden 1808: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_spo/details.php?cps=0&canon_id=677

2020 Braille in Nederland 1837: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_spo/details.php?cps=1&canon_id=678

2019 [met R. van Hoften en H. Wegman] Het Benedenstadslied. Liederen en verhalen over de Nijmeegse Benedenstad (Nijmegen: eigen beheer 2019) 200 pp.

2018, “Choral societies : Netherlands”, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen (book version: Amsterdam: AUP 2018) 815-816.

2016 “Choral societies : Netherlands”, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net), 2016.

2015 ‘National Art and Local Sociability: Dutch Male Choral Societies in the Nineteenth Century’, in: K. Lajosi & A. Stynen (eds), Choral Societies and Nationalism in Europe (Leiden/Boston: Brill 2015) 111-129.

2014 [met G. Westerhuis] Kredietwaardigheid verzilverd. BNG Bank 1914-2014 (’s-Gravenhage: BNG Bank 2014) 376 pp.

2011 ‘Pleitbezorger van de psychiatrie’. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 1871-2011 (Utrecht: De Tijdstroom 2011) 319 p.

2011 ‘De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: 140 jaar laveren tussen differentiatie en integratie’, Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 825-839.

2009 ‘Summary Tastend door de tijd’, ICEVI European Newsletter 15 (2009) nr.1, 21-28.

2008 Tastend door de tijd. Twee eeuwen onderwijs en zorg voor slechtziende en blinde mensen (Amsterdam: Boom 2008) 395 pp. Ook als gesproken boek en in braille: Dedicon Grave.

2008 ‘Tastbare betrekkingen. De introductie van het brailleschrift in Nederland’, De Negentiende Eeuw 32 (2008) 37-51.

2007 ‘De geus: heroïsering en popularisering in liederen’, in: J. van Eijnatten, F. van Lieburg en H. de Waardt, Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam: Bert Bakker 2007) 115-129.

2007 ‘Herstellingsoord Lunteren. Van zenuwziekte tot psychosociale problematiek’, in: J. Vijselaar e.a., Van streek. 100 Jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht: Matrijs 2007) 94-129, 267-270.

2007 ‘”De oudste PAAZ van Nederland”. Ziekenhuispsychiatrie in het Gemeente Ziekenhuis Arnhem’, in: J. Vijselaar e.a., Van streek. 100 Jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht: Matrijs 2007) 130-151, 270-272.

2006 ‘”Een faculteit is geen lerarenfabriek!” De MO-opleiding voor leraren en de universitaire vorming’, in: L. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilversum: Verloren 2006) 69-86.

2005 [met T. Moerkamp en J. Vedder] redactie van: Leraren leren. Een discussie over opleiden en professionaliseren van leraren (Den Haag: SBO 2005) 124 pp.

2005 [met T. Moerkamp] ‘Inleiding’, in: T. Moerkamp, J. Vedder en J. Vos (Red.), Leraren leren. Een discussie over opleiden en professionaliseren van leraren (Den Haag: SBO 2005) 11-15.

2005 [met J. Vedder] ‘De opheffing van de oude MO-opleidingen was een historische vergissing. Eruditie en inspiratie zijn voorwaarden voor goed leraarschap’, in: T. Moerkamp, J. Vedder en J. Vos (Red.), Leraren leren. Een discussie over opleiden en professionaliseren van leraren (Den Haag: SBO 2005) 17-23.

2005 ‘Voor het vak of voor het beroep. De opleiding voor de Akte Middelbaar Onderwijs tot omstreeks 1980’, in: VELON Tijdschrift , themanummer 25 jaar lerarenopleiding, zomer 2005.

2004 [met J. Vedder] ‘Dreigend lerarentekort door starre overheid’, Utrechts Nieuwsblad 23 november 2004.

2004 [met J. van der Linden] Waarvan akte. Geschiedenis van de MO-opleidingen, 1912-1987 (Assen: Van Gorcum 2004) 280 pp.

2004 ‘Managing emptiness’, bij gelegenheid van de presentatie van ‘Het doorgestreepte blijft te lezen’. De holocaust en de kunsten in Nederland. Conferentie ‘Conflicting memories’, 21 juni 2004, Nijmegen, www.kunstenaarsverzet.nl.

2004 ‘Het doorgestreepte blijft te lezen’. De holocaust en de kunsten in Nederland (Assen: Van Gorcum 2004) 153 pp. Genomineerd voor de ICODO-prijs 2005.

2002 ‘How to classify emptiness?’, tekst van de lezing op de International conference. Shoah: representation in arts and education. Nijmegen/Westerbork, 11 & 12 september 2001, in: Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, Tussenrapportage project Holocaust-Nederland-Kunst (z.p. 2002) 50-56.

2001 Holocaust-Nederland-Kunst: deelproject Ongewiste Sporen. Rapportage 2 (Utrecht: OGC/Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 mei 2001).

2001 [met J. Dankers en J. van der Linden] Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisaties, 1817-1990 (Amsterdam: Boom 2001) 460 pp. Ik schreef het gedeelte over de negentiende eeuw, te weten hoofdstuk 1 t/m 3.

2001 ‘De overspelige muze. Pleidooi voor de historische methode’, in: H. Ganzeboom en H. Henrichs (red.), De moede muze. Opstellen voor Wim Knulst (Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland 2001) 14-21.

2001 ‘Mannenzangverenigingen in de negentiende eeuw’, in: L. Grijp e.a. (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam: AUP 2001) 403-408.

2001 ‘Gemeenschapszang als ideologisch bindmiddel’, in: L. Grijp e.a. (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam: AUP 2001) 582-589.

2000 Ongewiste sporen. Een bibliografische studie met betrekking tot de doorwerking van de Shoah in de kunsten. Rapportage 1 (Utrecht: OGC/Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 november 2000).

2000  ‘National art en local sociability: Dutch male singing societies during the nineteenth century’,  in: T. Dekker e.a. (red.), Roots & Rituals. The construction of ethnic identities (Amsterdam: Het Spinhuis 2000) 709-715.

1999 Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de kunsten (Nijmegen: SUN 1999) 434 pp.

1999  ‘Twee eeuwen Nederlands koorwezen (I en II)’, Toonkunst-Nieuws (1999) nr. 131, 34-40; nr. 132, 5-10.

1998 Recreatie in Rotterdam. Tussen burger en bestuur (Amsterdam: Boom 1998) 173 pp.

1997 ‘Nationale kunst en lokale sociabiliteit. De Nederlandse mannenzangverenigingen in de negentiende eeuw’, BMGN 112 (1997) 364-381.

1995 Rapport betreffende de mogelijkheden voor een geschiedenis van de koorzangbe­oefening in Nederland (Universiteit Utrecht: Onderzoekinstituut voor Geschie­denis en Cultuur 31 januari 1995).

1995 Rapport haalbaarheidsonderzoek geschiedenis van de kunstzinnige vorming in Nederland (Universiteit Utrecht: Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur oktober 1995).

1995  ‘Frits Coers (1870-1937) en het Nederlandse lied’, Volkskundig Bulletin 21 (1995) 206-231.

1994 ‘”Pollmann & Tiggers”, de bundeling van Nederlandse volksliedjes’,  Spiegel His­to­ri­ael 29 (1994) 65-69.

1994 ‘Historische antropologie: een plaatsbepaling’, Tijd­schrift voor Sociale Ge­schiedenis 20 (1994) 77-98. Zie tevens: R. van Ginkel, ‘Historische antropolo­gie: enige kanttekeningen’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 20 (1994) 198-206, en J. Vos, ‘Historische antropo­logie: een repliek’, Tijd­schrift voor Sociale Geschiedenis 20 (1994) 207-214.

1994 ‘Geschiedenis van de koorzangbeoefening in Nederland’, in: H. Adema (red.), De Bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland (Utrecht: SNK 1994) 56-61.

1994 ‘De oprichting van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de volksliedstu­die’, in: T. Dekker e.a. (red.), Antiquaren, liefhebbers en professoren. Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse Volkskunde. Themanummer van Volkskundig Bulletin 20 (1994) 394-413.

1994 ‘De historische studie van koorzang en zangverenigingen in Nederland’, Mu­ziek & Wetenschap 4 (1994) 209-226.

1993“De Spiegel der Volksziel”. Volksliedbegrip en cultuurpo­litiek engage­ment in het bijzonder in het socialistische en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbellum [diss.KUN] (Nijmegen 1993) 464 pp. Bekroond met de Pieter de la Court-prijs 1993 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

1992 ‘De spiegel der volksziel’, Boekmancahier 4 (1992) 261-262.